JAVNI KONKURS za prijem radnika


30.05.2017.

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/15) i Odluke direktora o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 03-3-20/17 od 26.05.2017. godine, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika

 

I – Naziv i pozicija radnog mjesta

 1. Viši stručni saradnik za strateško planiranje razvoja malih i srednjih preduzeća – 1 (jedan) izvršilac,
 2. Viši stručni saradnik za koordinaciju Evropske mreže preduzetništva – 1 (jedan) izvršilac,
 3. Tehnički sekretar – 1 (jedan) izvršilac.

 

Radni odnos za pozicije 1. i 3. zasniva se na neodređeno vrijeme.

Radni odnos za poziciju 2. zasniva se na određeno vrijeme do okončanja projekta.

 

II – Opis poslova

Pozicija 1. – Izrađuje i učestvuje u izradi prijedloga strategija razvoja MSP – a; izrađuje i učestvuje u izradi prijedloga podzakonskih akata, kao i prijedloga upravnih i drugih akata u vezi sa razvojem MSP-a i preduzetništva; analizira propise značajne za položaj i poslovanje MSP-a i preduzetnika, kao i izvještaje i podatke značajne za oblast MSP-a; učestvuje u pripremi materijala za rad sa korisnicima usluga Agencije, predstavnicima državnih organa i drugih relevantnih subjekata; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

 

Pozicija 2. – Učestvuje u promociji EEN; učestvuje u izvještavanju o aktivnostima EUNORS-a; radi na održavanju informacionog sistema EEN (MERLIN); učestvuje u kreiranju i održavanju veb – sajta EUNORS-a; obavlja posjete MSP-ima s ciljem identifikacije njihovih potreba i poslovnih kapaciteta; priprema poslovne i tehnološke profile MSP-a; radi na internacionalizaciji poslovanja MSP-a u skladu sa dostupnim instrumentima podrške MSP-a razvijenim od strane EEN; pruža podršku MSP-ima u oblasti intelektualnog vlasništva u skladu sa procedurama Evropske unije; obavještava MSP i druge organizacije o dostupnim pozivima za učešće u EU projektima; pruža podršku MSP-ima o pravnim regulativama i standardima EU; sarađuje sa drugim članicama EEN na operativnom nivou; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

 

Pozicija 3. – Vrši administrativne i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem funkcije Agencije; obavlja sekretarske poslove za direktora Agencije i obezbjeđuje tehničke i druge uslove u vezi sa pripremom i održavanjem sastanaka direktora Agencije; asistira direktoru Agencije tako što vodi njegov raspored, organizuje sastanke, koordinira pripremu materijala za sastanke i razgovore, obezbjeđuje pripremu/izradu i kopiranje dokumenata; obezbjeđuje protok informacija u Agenciji putem izvršavanja profesionalnih i tehničkih zadataka kao što je preuzimanje i preusmjeravanje telefonskih poziva; vrši poslove primanja, raspoređivanja i otpremanja pošte, obavlja poslove sređivanja i čuvanja arhivske građe; vrši druge poslove po nalogu direktora Agencije, a po potrebi i drugih zaposlenih u Agenciji.

 

III – Opšti uslovi

1. da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;

2. da su stariji od 18 godina;

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;

5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

 

IV – Posebni uslovi

Za poziciju 1.:

 1. VSS (VII stepen), pravni, ekonomski ili tehnički fakultet;
 2. jedna godina radnog iskustva u struci;
 3. znanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 4. poznavanje rada na računaru.

 

Za poziciju 2.:

 1. VSS (VII stepen), pravni, ekonomski ili tehnički fakultet;
 2. jedna godina radnog iskustva u struci;
 3. znanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 4. poznavanje rada na računaru;
 5. iskustvo u pripremi i realizaciji projekata Evropske unije;
 6. iskustvo sa projektima realizacije inovacija i transfera tehnologija.

 

Za poziciju 3.:

 1. VŠS ili SSS;
 2. najmanje jedna godina iskustva u struci;
 3. dobre komunikacijske sposobnosti;
 4. poznavanje rada na računaru.

 

 

V – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati za sve pozicije, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, treba da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • diplomu o završenom školovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci);
 • uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu;
 • potvrdu o radnom iskustvu;
 • biografiju;
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

 

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“ ili u elektronskom obliku na elektronsku adresu: info@rars-msp.org

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Euro Blic“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Euro Blic".

 

 

                                                                                                                                             DIREKTOR

                                                                                                                                      Marinko Đukić