Javni konkurs za prijem radnika


19.09.2019.

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika

I – Naziv i pozicija radnog mjesta

 1. Viši stručni saradnik za finansijsku analizu i monitoring malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (m/ž) – 1 (jedan) izvršilac,
 2. Viši stručni saradnik za koordinaciju Evropske mreže preduzetništva (m/ž) – 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos za poziciju 1. i poziciju 2. zasniva se na neodređeno vrijeme.

II – Opis poslova

Pozicija 1. – izrađuje i učestvuje u izradi i analazi stanja MSP-a i poslovnog okruženja; istražuje i prikuplja podatke u oblasti finansiranja MSP-a; priprema analitičku podlogu za izradu prijedloga zakonskih i podzakonskih akata i drugih propisa koji su u vezi sa finansiranjem MSP-a; analizira propise značajne za položaj i poslovanje MSP-a i preduzetnika, kao i izvještaje i podatke koji su značajni za oblast preduzetništva; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

Pozicija 2. – učestvuje u promociji EEN; učestvuje u izvještavanju o aktivnostima EUNORS-a; radi na održavanju informacionog sistema EEN (MERLIN); učestvuje u kreiranju i održavanju veb – sajta EUNORS-a; obavlja posjete MSP-ima s ciljem identifikacije njihovih potreba i poslovnih kapaciteta; priprema poslovne i tehnološke profile MSP-a; radi na internacionalizaciji poslovanja MSP-a u skladu sa dostupnim instrumentima podrške MSP-a razvijenim od strane EEN; pruža podršku MSP-ima u oblasti intelektualnog vlasništva u skladu sa procedurama Evropske unije; obavještava MSP i druge organizacije o dostupnim pozivima za učešće u EU projektima; pruža podršku MSP-ima o pravnim regulativama i standardima EU; sarađuje sa drugim članicama EEN na operativnom nivou; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

III – Opšti uslovi

 1. da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

IV – Posebni uslovi

Za poziciju 1.:

 1. VSS (VII stepen), ekonomski fakultet;
 2. jedna godina radnog iskustva u struci;
 3. znanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 4. poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 2.:

 1. VSS (VII stepen), pravni, ekonomski ili tehnički fakultet;
 2. jedna godina radnog iskustva u struci;
 3. znanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 4. poznavanje rada na računaru.

V – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati za sve pozicije, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, treba da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu o završenom školovanju;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 4. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) - dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 5. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu - dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 6. potvrdu o radnom iskustvu;
 7. biografiju;
 8. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko, uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas Srpske.

Javni konkurs će biti objavljen i na sajtu Agencije www.rars-msp.org

                                                                                                                                                DIREKTOR

                                                                                                                                         Marinko Đukić