Зоран Арсић


Зоран Арсић

00387 65 006 325

zgamarsic@gmail.com

Карађорђева бр 303, Бијељина

Занимање: Израда пословног плана, Маркетинг, Организација производње, Пословно планирање, Управљање и организација МСП, Управљање квалитетом, Унапређење продаје, Управљање продајом и набавком


Клијенти:

ШУ-МА пласт д.о.о. Бијељина


Контакт подаци клијента:

Kонтакт особa: Владо Божић

Телефон:  065 958 465

E-mail: vlado-bozic©sumaplast.net


Вријеме реализације пројекта од-до (датум):   новембар 2010. – мај 2011. Опис пројекта (циљ и садржај савјетовања или нуђења услуга; резултати:

- Израда процедура продаје, производње и складиштења

- Израда система евиденција учинака запослених у  непосредној производњи (појединачна норма)

- Израда критеријума за обрачун плата запослених у непосредној производњи са стимулативним и корективним мјерама

- Обука запослених у техничкој припреми за отварање радних налога – посебно дио који се односи на евиденцију учинака запослених у непосредној производњи

- Обука запослених у непосредној производњи за евидентирање учинака властитог рада

- Обука запослених у обрачунској служби за обраду података везаних за учинке запослених у непосредној производњи

- Израда прецизних калкулација цијене коштања производа из производног програма предузећа

- Прецизно исказивање производних капацитета са аспекта ангажоване радне снаге у појединим погонима или предузећа у цјелини

- Праћење трошкова основног и помоћног репроматеријала по радним налозима и њихово поређење са нормативима утрошака тих репроматеријала


Резултати пројекта аналитички гледано су сљедећи :

- Директна повезаност између резултата рада и плата запослених у непосредној производњи

- Рационално кориштење свих ресурса које доводи до смањења трошкова и повећања продуктивности кроз сталне рационализације и унапређења технолошког поступка

- Рјешавање питања мотивације за квалитетан рад запослених у непосредној производњи

- Рјешавање питања фазне и завршне контроле квалитета производа

- Усклађивање тока готовине по основу прихода и расхода за живи рад непосредних извршилаца у производњи и за ангажовани основни и помођни репроматеријал

- Елиминисање свих нерационалности у раду и спречавање субјективних фактора да утичу на неконтролисано повећање материјалних трошкова

- Прецизно израчунавање калкулације цијене коштања производа из производног програма одређује наше мјесто на тржишту са аспекта конкурентности

- Прецизно исказивање капацитета предузећа са аспекта ангажоване радне снаге указује на наше мјесто на тржишту са аспекта обима производње

- Реалан и прецизан оперативни план производње који гарантује испуњење уговорених обавеза у предвиђеним роковима

- Тренутно уочавање сваког утрошка репроматеријала који пробија лимит одређен нормативом утрошка и конкретна реакција на уочену појаву одмах по настанку те појаве

Резултати пројекта гледано интегрално су изразито добра контрола најкрупнијих ставки на трошковној страни биланса успјеха, као и гаранција добре конкурентске способности предузећа.