Ријеч директораПоштовани,

Мала и средња предузећа у Републици Српској, као и на нивоу Европске уније, чине више од 99 одсто пословне заједнице и запошљавају више од половине активног становништва, што их чини кључним покретачем економског раста. Развој овог сектора доприноси расту друштвеног производа, отварању радних мјеста и смањењу незапослености, већој конкурентности домаће економије и лакшем превазилажењу изазова на путу ка европским интеграцијама.

Ослањајући се на стратешке развојне документе, домаћу и европску регулативу, Развојна агенција Републике Српске (РАРС) своје активности усмјерава на развој нефинансијске институционалне подршке малом и средњем бизнису, стварање системског амбијента за изградњу предузетничког друштва и промоцију предузетништва.

Желимо активно допринијети стварању окружења у којем предузетници и мала и средња предузећа просперирају и у којем се предузетништво исплати. Институције морају бити у стању да одговоре на потребе МСП, па је наш основни задатак да помогнемо креаторима политика и доносиоцима одлука, на свим нивоима, да створе реалну слику стања у овом сектору и предузму најефикасније мјере за његов раст и развој.

У том контексту РАРС ће посебну пажњу посветити континуираном праћењу стања у области малих и средњих предузећа. Интензивираћемо контакте и унаприједити сарадњу са локалним и међуопштинским развојним агенцијама, а путем њих и малим и средњим предузећима и предузетницима, како бисмо лакше идентификовали њихове проблеме и понудили квалитетна рјешења за побољшање услова пословања. У складу са овлаштењима и могућностима, пружићемо подршку унапређењу конкурентности малих и средњих предузећа подстицањем иновативности, стимулисањем стварања нових производа и увођења нових технологија, побољшањем структуре радне снаге, промоцијом на сајмовима и пружањем стручних услуга с циљем подстицања улагања у МСП.

Интензивнијом сарадњом са локалним заједницама и локалним развојним агенцијама радићемо на успостављању и побољшању предузетничке инфраструктуре, те подстицању оснивања нових малих и средњих предузећа.

Наша мисија је промјена опште климе и услова за пословање. Агенција мора бити сервис свим субјекатима у Републици Српској који, кроз своје редовне активности, раде на стварању повољнијег амбијента за развој овог дијела привреде.

Као одговорно лице, у том циљу, извршићу све потребне рационализације, како у трошковима тако и у кориштењу људских ресурса. Желим дати приоритет активностима Агенције на плану остварења њене мисије у односу на све друге активности!

С поштовањем,
Маринко Ђукић