ЈАВНИ КОНКУРС за пријем приправника и волонтера


10.07.2017.

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем приправника и волонтера

 

I –  Позиција

1. – Приправник по Пројекту стицања радног искуства младих са ВСС у статусу
приправника у 2017. години,компонента II.....................................................1 извршилац; 

2. –  Волонтер са ВСС, рад ван радног односа..................................................2 извршиоца.

Радни однос за позицију 1. заснива се на одређено вријеме, на годину дана (уговор о раду са приправником).

За позицију 2. са волонтером се закључује уговор о стручном оспосoбљавању (волонтерском раду) на период од годину дана.

 

II – Општи услови

 1. да су држављани Републике Српске/Босне и Херцеговине;
 2. да су старији од 18 година;
 3. да имају општу здравствену способност;
 4. да се против њих не води кривични поступак;
 5. да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу.

 

III – Посебни услови

За позицију 1.:

 1. ВСС – дипломирани економиста;
 2. да имају до 30 година старости, без радног искуства;
 3. да су пријављени на евиденцију незапослених прије објављивања Јавног позива за коришћење средстава;
 4. познавање једног страног језика (првенствено енглеског);
 5. добре комуникацијске способности;
 6. познавање рада на рачунару.

 

За позицију 2.:

 1. ВСС – факултет друштвеног или техничког (ИТ сектор) смјера;
 2. знање енглеског језика;
 3. добре комуникацијске способности;
 4. познавање рада на рачунару.

 

IV – Потребна документа

За доказивање чињеница из тачака II и III кандидати су дужни, уз благовремену пријаву на јавни конкурс са назнаком за коју позицију се пријављују и са адресом пребивалишта и бројем телефона, да приложе у оригиналу или овјереној копији:

 1. диплому о завршеном школовању са просјеком оцјена;
 2. увјерење о држављанству;
 3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
 4. увјерење да се против њих не води кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) - доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 5. увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за рад у републичком органу - доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре;
 6. изјаву да нису раније заснивали радни однос у траженом степену стручне спреме;
 7. овјерена копија радне књижице;
 8. биографију;
 9. доказ о општој здравственој способности – љекарско увјерење доставиће изабрани кандидат по завршетку конкурсне процедуре.

 

V – Адреса за подношење пријаве и рок за пријаву на конкурс

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се у затвореној коверти, лично на протокол Агенције или путем поште на адресу Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, Саве Мркаља 16/4, 78 000 Бањалука уз назнаку „Пријава на јавни конкурс“ или у електронском облику на електронску адресу: info@rars-msp.org

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „ЕуроБлиц“

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Комисија за провођење јавног конкурса ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

Јавни конкурс остаје отворен петнаест (15) дана од дана објављивања у дневном листу „ЕуроБлиц“

 

                                                                                                                                             ДИРЕКТОР

                                                                                                                                      Маринко Ђукић