Регистрација самосталног предузетника


ПРОМЈЕНЕ У ТОКУ ПОСЛОВАЊА

ПРОМЈЕНА ПОДАТАКА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРАВНИ ПРОМЕТ

Предузетник је дужан да, подношењем обрасца захтјева СП-1, пријави регистрационом органу сљедеће промјене података:

 1. лично име и презиме, адресу, број личне карте или пасоша;
 2. пословно име и сједиште;
 3. вријеме обављања дјелатности (током цијеле године или сезонски);
 4. врсту занимања (основно или допунско или додатно);
 5. мјесто обављања дјелатности (пословни простор или стамбени простор или без простора);
 6. шифру и назив претежне дјелатности и других дјелатности у складу са класификацијом дјелатности;
 7. отварање, промјену података и затварање издвојене јединице;
 8. привремени престанак обављања дјелатности и
 9. трајни престанак обављања дјелатности.

ПРИВРЕМЕНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Предузетник може привремено престати да обавља дјелатност у укупном трајању до шест мјесеци у периоду од двије године. Изузетно, предузетник уз прилагање одговарајућих доказа може престати да обавља предузетничке дјелатности у случају:

 1. болести, стручног усавршавања или наступања више силе, најдуже до двије године непрекидно и
 2. коришћења породиљског одсуства, најдуже до навршене треће године живота дјетета.

О поновном почетку обављања предузетничке дјелатности предузетник је дужан да писаним путем обавијести надлежни орган, најкасније у року од осам дана по истеку времена привременог престанка обављања дјелатности.

ТРАЈНИ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ

Предузетник је дужан да изврши одјаву обављања дјелатности прије престанка рада, подношењем обрасца захтјева СП-1.

Предузетник који осим у сједишту послује и у издвојеним јединицама, обавезан је да изврши одјаву свих издвојених јединица, прије подношења захтјева за одјаву обављања дјелатности.

ПРОМЈЕНА ИНФОРМАЦИЈА

Пријава промјена информација у вези са пословним телефоном, телефаксом, електронском поштом и интернет страницом, није обавезна. Промјена ових информација не подлијеже плаћању таксе за поступак регистрације предузетника.